Smluvní ujednání, všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Smluvní ujednání (dále jen „Ujednání“) a Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravující:

 • užívání webové stránky www.tryin.cz, (dále jen „Webové stránky“)
 • mobilní aplikace Tryin v Apple Storu a Obchodu Play (dále jen „Mobilní aplikace“) a
 • testování produktů a služeb

uzavírané mezi OMAXem a Uživatelem.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Ujednání a Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Omax Holding s.r.o., se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, IČ: 28628187, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325936 (dále jen „Omax“) a dalšími osobami (dále jen „Uživatel“) vznikající v souvislosti s poskytováním služeb ze strany OMAXu prostřednictvím Mobilní aplikace a prostřednictvím Webových stránek OMAXu.
1.2.Služby poskytované OMAXem umožňují Uživatelům prostřednictvím Mobilní aplikace a Webové stránky shromažďovat informace a zkušenosti o produktech a službách, které jsou doprovázeny recenzemi Uživatelů společně s fotografiemi či videi, setkávat se, sdílet a vyměňovat si názory a zkušenosti. Uživatelé se mohou přihlašovat do testování produktů a služeb, a následně mohou do Mobilní aplikace a na Webovou stránku vkládat příspěvky v podobě recenzí a komentářů. Za veškerou svou aktivitu sbírají body, které mohou směnit za dárky ve věrnostním programu. Odměny ve věrnostním programu nelze směnit za peníze, ale výhradně za body.
1.3.Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas OMAXu se zpracováním svých osobních údajů (konkrétně jména, příjmení, roku narození, doručovací adresy, emailové adresy a telefonního čísla), poskytnutých v rámci registrace, k marketingovým účelům, tj. např. nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Uživatel dále potvrzuje, že byl OMAXem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Provozovatel informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že osoba poskytující své osobní údaje má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zjistí, že OMAX porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.
1.4.Registrace do služeb OMAXu je bezplatná a dobrovolná. Uživatelé mohou:
 • vstupovat do Mobilní aplikace i na Webové stránky bez registrace a mohou číst veškerý obsah, nebo
 • v případě registrace do služeb Mobilní aplikace a Webové stránky (e-mail, heslo, uživatelské jméno) číst veškerý obsah a hodnotit produkty, služby a jiný obsah, nebo
 • pokud se Uživatel registruje jako Tester (e-mail, heslo, jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa, číslo mobilního telefonu, pohlaví, datum narození, fotografie), číst veškerý obsah, hodnotit produkty, služby a jiný obsah, a je oprávněn tyto produkty a služby testovat.
1.5.Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese OMAXu.
1.6.OMAX si vyhrazuje právo (zejména z důvodu změny zákonných podmínek) kdykoli v budoucnu požadovat po Uživateli poskytnutí i dalších údajů (zejména pokud to bude vyžadovat legislativa ČR a EU) a pokud je od Uživatele neobdrží, vyhrazuje si právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k funkcím Služeb, které vyžadují registraci.
1.7.OMAX má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb jestliže
 • Uživatel používá Služby v rozporu s tímto Smluvním ujednáním
 • Uživatel používá Služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly poškodit Provozovatele.
 • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služeb.
 • Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců.
 • Je-li ze strany Provozovatele podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci.
1.8.Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu (peněžitou či nepeněžitou) v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které OMAX přistoupí.
1.9.OMAX nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
1.10.Znění Obchodních podmínek může OMAX kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné dnem jeho uveřejnění v Mobilní aplikaci a na Webové stránce. Na změny Obchodních podmínek budou Uživatelé na Webové stránce upozorněni při přihlášení a bude jim vždy dána možnost si je přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budou pokračovat ve využívání Služeb. Pro další využívání Služeb ze strany Uživatele bude nezbytné odsouhlasení nového znění Obchodního podmínek. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
1.9.Uživatel nese odpovědnost za důsledky svého konání spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky.

2. Smlouva o poskytování služeb

2.1.Provedením registrace na Webové stránce nebo v Mobilní aplikaci a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s OMAXem, na základě které OMAX umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva“).
2.2.V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce nebo v Mobilní aplikaci a odsouhlasením Obchodních podmínek získá Uživatel možnost se přihlásit do uživatelského účtu a OMAX zašle na emailovou adresu Uživatele akceptaci potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek.
2.3.Uživatel bere na vědomí, že OMAX je oprávněn jednostranně upravovat jakékoliv výstupy od Uživatele.
2.4.Uživatel bere na vědomí, že OMAX není odpovědný za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Uživatelů) ani za škody způsobené tím, že je Uživatel používá nebo se na ně spoléhá. Uživatel souhlasí, že OMAX není odpovědný za jakoukoli újmu, která Uživateli případně vznikne v důsledku jednání jiných Uživatelů.
2.5.Poskytování Služeb může OMAX zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
2.6.Uživatel může kdykoli ukončit účinnost Smlouvy výpovědí zaslanou OMAXu. Žádost o zrušení Uživatelského účtu se považuje za výpověď Smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti doručením OMAXu. Na základě doručení výpovědi Uživatele zruší OMAX jeho Uživatelský účet.
2.7.OMAX je oprávněn kdykoli i bez důvodu zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet a tím ukončit účinnost Smlouvy. OMAX tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem zrušením Uživatelského účtu.

3. Profilový účet

3.1.Registrovaný uživatel v rámci svého Uživatelského účtu může provádět správu svých přihlašovacích a osobních údajů.
3.2.Uživatel je oprávněn vkládat na Webovou stránku nebo do Mobilní aplikace hodnocení výrobků a služeb ve formě testování, komentářů, fotografií, videí apod., a provádět jejich správu.
3.3.Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje o své osobě. Veškeré údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou OMAXem považovány za správné.
3.4.Uživatel zabezpečí svůj přístup k Uživatelskému účtu heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované OMAXem či pro přihlašování v rámci jiných produktů a sociálních sítí. OMAX nenese odpovědnost za porušení povinností mlčenlivosti Uživatele týkající se zabezpečení přístupu do Uživatelského účtu prostřednictvím hesla. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. OMAX nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu.
3.5.Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení OMAXu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.6.OMAX je oprávněn zrušit Uživatelský účet Uživatele v případech uvedených v Obchodních podmínkách, zejména pokud Uživatel porušuje Smlouvu nebo obecně závazné právní předpisy nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než šesti (6) měsíců nevyužívá.
3.7. Uživatel je oprávněn zažádat o odstranění účtu v nastavení pod svým profilem. Záznamy o jeho osobě budou do 30 dní vymazány z databáze. Odvolat se na žádost je možné pouze emailem odeslaným na info@tryin.cz.

4. Hodnocení výrobků a služeb

4.1.Registrovaní uživatelé mohou v rámci využívání Webové stránky a Mobilní aplikace hodnotit uveřejněné zboží a výrobky v katalogu služeb dle vlastní uvážení.
4.2.Registrovaní uživatelé mohou do katalogu služeb přidávat příslušné (na základě EAN kódu) výrobky a/nebo služby. Přidání výrobku nebo služby podléhá následné kontrole OMAXu.
4.3.OMAX je oprávněn přeřadit Registrovaným uživatelem přidaný výrobek nebo službu do jiné kategorie. OMAX je oprávněn přidaný výrobek nebo službu z Webové stránky nebo Mobilní aplikace zcela odstranit.
4.4.Uživatelé mohou sdílet své zkušenosti s hodnocenými výrobky nebo službami prostřednictvím Zdi, mohou zde komentovat uveřejněná hodnocení a mohou OMAXu nahlašovat závadné příspěvky.
4.5.Za aktivitu v rámci Mobilní aplikace nebo Webové stránky získávají Uživatelé bodové hodnocení do Věrnostního programu dle uveřejněného sazebníku.

5. Testování

5.1.Účastnit se testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce a/nebo v Mobilní aplikaci, (dále jen „Testování“) mohou pouze řádně registrovaní Uživatelé, kteří jsou starší osmnácti (18) let.
5.2.Uživatelé jsou pro Testování vybíráni OMAXem individuálně, dle volného uvážení OMAXu. O tom, že byl Uživatel vybrán do Testování, se dozví prostřednictvím notifikace v Mobilní aplikaci a zároveň emailem zaslaným na emailovou adresu Uživatele. OMAX si vyhrazuje provádět výběr testerů a testování některých produktů a služeb neveřejně a obracet se s nabídkou Testování přímo na některé z Uživatelů dle vlastního výběru.
5.3.Uživatelům je testovaný produkt nebo služba doručen OMAXem, Klientem nebo třetí osobou na emailovou nebo doručovací adresu uvedenou při registraci nebo si jej mohou po předchozí dohodě vyzvednout osobně.
5.4.Uživatel se a) přihlášením do Testování a zároveň b)převzetím příslušného produktu nebo služby zavazuje vložit do Mobilní aplikace nebo na Webovou stránku své hodnocení shrnující klady a zápory (výhody a nevýhody) testovaného produktu či služby ve stanovené lhůtě od obdržení testovaného výrobku nebo služby. V rámci hodnocení bude Uživatel uvádět pouze relevantní údaje o testovaném Výrobku nebo Službě. Své hodnocení může Uživatel k danému testovanému produktu či službě vložit pouze jednou. Na základě žádosti Uživatele může OMAX rozhodnout o prodloužení lhůty pro vložení hodnocení Uživatele. V případě, že Uživatel své hodnocení nezveřejní ve stanovené lhůtě, mohou být z účtu Uživatele strženy body.
5.5.Testování je bezplatné. Za účast v Testování Uživatel obdrží příslušný počet bodů v souladu s aktuálním bodovacím systémem. V případě, že vybraný Uživatel neprovede řádné hodnocení nebo jej neuveřejní včas v Mobilní aplikaci nebo na Webové stránce, je OMAX oprávněn požadovat vrácení testovaného produktu nebo náhradu v penězích (v případě spotřebování testovaného produktu) či náhradu v penězích za spotřebovanou testovanou službu.
5.6.OMAX si vyhrazuje právo uzavřít s vybranými Uživateli písemnou smlouvu o testování, ve které mohou být podmínky Testování upraveny odlišně od podmínek obsažených v těchto Obchodních podmínkách. OMAX je oprávněn požadovat od Uživatele kauci za testovaný výrobek či službu.

6. Povinnosti uživatele

6.1.Uživatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a nesmí do Mobilní aplikace a na Webové stránky, ukládat nebo jejich prostřednictvím šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
 • zasahuje do autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví či práv souvisejících s právem autorským či jiným právem duševního vlastnictví třetích osob,
 • zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob a ochranu osobních údajů třetích osob,
 • porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže,
 • porušuje dobré mravy nebo právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
6.2.Uživatel se zavazuje, že zejména nebude
 • ednat nezákonně, nepoctivě nebo neprofesionálně, včetně uveřejňování nevhodného, vulgárního, urážlivého, diskriminačního, nenávistného, pornografického, násilného, nepřesného nebo jinak nepřijatelného obsahu či informací na Webové stránce nebo na Internetové stránce Klienta;
 • uveřejňovat na Webové stránce informace, které Uživatel nemá právo sdělit třetím osobám (důvěrné informace, obchodní tajemství, osobní údaje apod.),
 • vytvářet na Webové stránce falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu,
 • porušovat práva OMAXu a třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek, ochranných známek a autorských práv,
 • používat na svém profilu obrázek, který není jeho podobizna
 • vytvářet Uživatelský účet (profil) pro jakoukoli jinou osobu,
 • používat nebo se pokoušet používat Uživatelský účet jiného Uživatele,
 • obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Uživatele nebo třetí osobu,
 • uveřejňovat v Mobilní aplikaci a na Webové stránce nebo jejich prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním Uživatelům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing),
 • zveřejňovat na Webové stránce nebo jejich prostřednictvím šířit cokoli, co obsahuje počítačové viry, červy nebo jiný závadný kód
 • jakýmkoli způsobem kopírovat nebo simulovat vzhled nebo funkci Služeb,
 • vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, viry, hrací algoritmy), nebo činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru, na kterém je Webová stránka nebo Internetové stránka Klienta provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, využívat Uživatelský účet a Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval OMAXu, zejména zatěžovat server, na kterém je Webová stránka nebo Internetová stránka Klienta provozována, automatizovanými požadavky,
 • vytvářet ani využívat více než jeden (1) Uživatelský účet.
6.3.Uživatel bere na vědomí, že OMAX nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že OMAX neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.
6.4.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uložené Uživatelem na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta, budou veřejně přístupné.
6.5.OMAX je oprávněn provádět kontrolu informací ukládaných nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky. Uživatel bere na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli jeho informací (příspěvků) v Mobilní aplikaci nebo na Webové stránce podléhá předchozímu svolení OMAXu, případně Klienta. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit Smlouvu (včetně Obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům OMAXu nebo zaměření Mobilní aplikace a Webové stránky v příslušné rubrice, je OMAX oprávněn tyto informace smazat či přesunout do jiné kategorie anebo zabránit jejich šíření.
6.6.V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta bude vůči OMAXu uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat OMAXu bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Mobilní aplikace nebo Webové stránky byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel hradit OMAXu veškeré účelně vynaložené náklady, které OMAXu v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
6.7.Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Mobilní aplikaci a Webovou stránku jsou chráněny autorským právem OMAXu. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Webové stránky nebo Mobilní aplikace či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem OMAX.
6.8.Uživatel si je vědom, že mu poskytováním Služeb od OMAXu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. OMAXu nebo smluvních partnerů OMAXu, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

7. Licence

7.1.V případě, že Uživatel uloží do Mobilní aplikace nebo na Webovou stránku informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dílo“), uděluje Uživatel OMAXu oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence).
7.2.Uživatel poskytuje OMAXu bezúplatnou nevýhradní licenci k užití Díla, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto Díla nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., a to bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména obchodním partnerům OMAXu, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Uživatel není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. K uvedeným postoupením či poskytnutím Díla třetí osobě uděluje tímto Uživatel svůj souhlas.
7.3.OMAX nabývá licenci k Dílu okamžikem jeho uložení na Webovou stránku nebo Mobilní aplikaci nebo šíření prostřednictvím Webové stránky nebo Mobilní aplikace. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání licenčních práv autora Díla. OMAX není povinen licenci využít.
7.4.Uživatel prohlašuje, že veškeré informace či jiný obsah (nehmotné statky) které uloží nebo jinak zveřejní prostřednictvím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta, jsou a budou přípustné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy a že tímto uložením nebo jiným zveřejněním nedojde k zásahu do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví). Uživatel je plně odpovědný za informace či jiný obsah ukládaný či zveřejňovaný na Webové stránce a prohlašuje a zavazuje se, že je jejich autorem a/ nebo že disponuje všemi potřebnými právy k nakládání s těmito informaci a obsahem.
7.5.OMAX je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování Díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování Díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn Díla provedených OMAXem (třetími osobami pověřenými OMAXem) je OMAXu poskytnuta licence i k takto změněnému Dílu. OMAX je oprávněn uvádět Dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné Dílo, je OMAX oprávněn k jeho zveřejnění. U Díla může být OMAXem uváděna přezdívka (nick) Uživatele, který dílo v rámci Služby vložil, či jeho jméno.
7.6.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na platnost a účinnost ustanovení článku 6. Obchodních podmínek nemá vliv ukončení Smlouvy nebo zrušení Uživatelského účtu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.OMAX není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.2.Následující ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s OMAXem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči OMAXu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
8.3.Uživatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od služby dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku, jestliže byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.
8.4.Uživatel dává OMAXu předchozí výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8.5.Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje OMAX prostřednictvím elektronické adresy info@tryin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle OMAX na elektronickou adresu Uživatele.

9. Kontaktní údaje

9.1.Nebude-li dohodnuto písemně jinak, veškerá korespondence a oznámení týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat tuto korespondenci a oznámení i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na adresu elektronické pošty OMAXu.
9.2.Kontaktní údaje OMAXe jsou: adresa elektronické pošty: info@tryin.cz.
9.3.Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

10. GDPR Ochrana osobních údajů

10.1.OMAX, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující údaje uživatele: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, přezdívka, názory uživatele na výrobek a IP adresa.
10.2.Jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, přezdívka, názory uživatele na výrobek budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb. Pohlaví bude zpracováno za účelem rozčlenění Uživatelů v databázi OMAXu, případně Klienta. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. IP adresa bude zpracována za účelem kontroly a prevence porušování obchodních podmínek a právních předpisů České republiky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
10.3.Tyto osobní údaje budou OMAXem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od jeho založení.
10.4.Na e-mailovou adresu mohou být Uživateli zasílány novinky z nabídky testovaných produktů a služeb, které budou zahrnuty do Testování, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
10.5.Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
 • požadovat po OMAXu informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
 • vyžádat si u OMAXu přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po OMAXi výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je OMAX povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy OMAXu;
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@tryin.cz;
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na OMAXu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
10.6.OMAX je oprávněn analyzovat způsob využívání aplikace prostřednictvím Uživatelů a vyhodnocovat jejich chování v rámci využívání Webové stránky a Mobilní aplikace.
10.7.OMAX je za účelem trvalého zlepšování poskytovaných služeb oprávněn analyzovat výpadky provozu Webové stránky a Mobilní aplikace u koncových Uživatelů.
10.8.Pokud bude potřeba ke zpracování osobních údajů Uživatele získat souhlas, takový souhlas bude získán samostatně.
 

11. Soutěže

11.1.Organizátorem soutěže je společnost OMAX
11.2. Soutěže se smí zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která se v termínu soutěže zaregistruje na webové stránce www.tryin.cz. Účastník se registruje na webové stránce soutěže vyplněním požadovaných údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně telefonní číslo atd.) a vyjádřením souhlasu s účastí a pravidly soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, všech společností a agentur spolupracujících s organizátorem. Osobám uvedeným v předchozí větě nevznikne nárok na jakoukoliv cenu v rámci soutěže.
11.3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního dotazníku na příslušném webu se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad její pravidla.
11.4. Průběh soutěže
 • Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní následující podmínky a dodrží postup soutěžícího při soutěži
  • připojit se na udanou internetovou adresu, vyplnit kontaktní údaje ve formuláři
  • odpovědět na soutěžní otázku nebo splnit podmínky definované v soutěži
  • odeslat formulář bez registrace nebo pomocí registrovaného účtu na internetové stránce soutěže
11.5.Ceny
 • Ceny výhercům věnuje společnost uvedená v upoutávce soutěže. Pokud není společnost uvedena věnuje je společnost OMAX. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.
 • Ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné. Ceny jsou předávány formou doporučené zásilky. Ve výjimečných případech osobně, a to na základě předchozí e-mailové či telefonické výzvy.
 • V případě, že se cena vrátí zpět do sídla organizátora jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a výherce nepožádá o její opětovné zaslání do třiceti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru propadá.
11.6. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců v časopisech a webových projektech vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
11.7. Každá osoba, která se zúčastní soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o akcích a produktech realizovaných organizátorem soutěže a jeho smluvními partnery.
11.8. Jména výherců jsou po skončení soutěže uveřejněna (ve formě: jméno, příjmení a město) na internetových stránkách, kde byla vyhlášena soutěž, a to nejpozději do třiceti pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
11.9. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z paragrafů 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo Internetové stránky Klienta nebo právní vztah založený Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
12.2.Jakékoli spory související se Službami nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva (vyjma kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky nebo věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
12.3.Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
12.4.OMAX je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.
12.5.OMAX je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění.
12.6.Údaje o uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a OMAXem a Obchodní podmínky jsou OMAXem archivovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.